Zásady ochrany osobných údajov

Adresa našej webovej stránky je: https://www.plaketa.sk.

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.
My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).
 
Kto je správca?
Sme spoločnosť Ján Micko M&M
Boženy Němcovej 1138/13
Vranov nad Topľou
09301
Slovenská republika,
IČO 53446950
Registrácia: Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor
živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 790-19733
ktorá prevádzkuje webovú stránku www.plaketa.sk
 
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
 
Kontaktné údaje:
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421904623606 alebo na e-mail: kontakt@grav-pieskovanie.sk
 
Prehlasujeme:
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,
Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 
Rozsah osobných údajov a účely spracovania:
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, dodanie tovaru a pod.).
K vedeniu účtovníctva.
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
Marketing – zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
Pokročilý marketing na základe súhlasu.
Iba na základe vášho súhlasu Vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Fotografická dokumentácia (živé akcie napr. výstavy, veľtrhy, predvádzacie akcie atď.)
Spracovávame na základe oprávneného záujmu správcu. U príležitostne zhotovených fotografií, alebo záznamov nie sú pri ich použití vytvárané evidencia o fyzických osobách, ani nie sú k zobrazeným či zaznamenaným osobám okrem bežnej identifikácie systematicky priraďované ďalšie osobné údaje. Inak povedané, nedochádza k ich spracovaniu v zmysle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Zb. alebo čl. 4 ods. 2 GDPR.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu na ich uchovanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 
Cookies:
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.
 
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám:
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.
Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako doteraz.
 
Odkazy na iné stránky:
Na našich stránkach https://www.plaketa.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemáme kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.
 
Odovzdávanie dát mimo Európskej únie:
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: kontakt@grav-pieskovanie.sk
Máte právo na informácie, ktoré plníme už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
 
Právo na prenositeľnosť:
 Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní na spracovanie.
 
Právo na výmaz (byť zabudnutý): 
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od nás / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 90 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budeme informovať na e-mail.
 
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:
 Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
 
Odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov a obchodných oznámení:
 E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
 
Mlčanlivosť:
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.
Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
 
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018

Comments are closed.